Menu

Algemene Leveringsvoorwaarden van Banketbakkerij Horizon BV.

 

Gevestigd in Velp, Gildestraat 3 , 6883 DB .

 

 

Artikel 1. Definities

 

 1. "Leverancier" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Banketbakkerij Horizon BV.
 2. "Afnemer" de groothandelaar, detaillist en/of het bakkersbedrijf of enige ander wederpartij alsmede de directe consument.
 3. Prijs(courant): de periodiek door de leverancier uitgegeven bulletin “de prijscourant”, al dan niet digitaal op de website, waarop de courante prijzen voor de artikelen van de leverancier worden vermeld.
 4. Emballage: emmers, kratten, rolcontainers en dozen, displays, pallets alsmede alle andere hulpmiddelen die door de leverancier in het verkeer zijn gebracht; kennelijk niet voor eenmalig gebruik zijn bestemd en waarvoor statiegeld in rekening wordt gebracht.
 5. Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Banketbakkerij Horizon BV.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

Lid 2.1.

Op alle offertes en prijsopgave van de leverancier alsmede op alle opdrachten aan en overeenkomsten met de leverancier strekkende tot het leveren van producten en/of diensten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

 

Lid 2.2.

Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Lid 2.3.

De afnemer met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd is derhalve van de inhoud op de hoogte en stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de leverancier.

 

Lid 2.4

Indien enige bepaling van deze voorwaarden danwel de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, om welke reden dan ook, geldigheid zou missen, dan blijven deze voorwaarden en contractbepalingen voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige danwel nietige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking hiervan.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 

Lid 3.1

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door de leverancier zijn vrijblijvend mits hierop niet een bindende termijn is opgenomen waarbinnen aanvaarding van het aanbod van de leverancier door de afnemer kan worden geaccepteerd. De in een offerte, prijscourant, op de website of aanbieding vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, doch inclusief overige van overheidswege bepaalde belastingen en/of toeslagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven volumes, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

 

Lid 3.2

Door de afnemer verstrekte opdrachten en acceptaties van aanbiedingen gelden als onherroepelijk gedaan.

 

Lid 3.3

De leverancier is slechts gebonden, zodra zij conform en schriftelijk heeft aanvaard danwel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Derhalve bindt een door een agent, vertegenwoordiger, tussenpersoon of onbevoegde, geaccepteerde opdracht de leverancier slechts nadat deze de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

De leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de afnemer.

 

Lid 3.4

Mondelinge toezeggingen verbinden de leverancier slechts nadat deze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

 

De gegevens van de afnemer worden neergelegd in het klantenbestand van de leverancier. De klantgegevens worden gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van een deugdelijk klantenbeheer en bedrijfsvoering, waaronder het verwerken van bestellingen en het toezenden van aanbiedingen. De leverancier voldoet aan de toepasselijke privacywet en -regelgeving.

 

Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de leverancier gelden hierbij als vermoeden van bewijs.

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van elektronische communicatiemiddelen tussen de afnemer en de leverancier, is de leverancier niet aansprakelijk, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de leverancier.

 

Lid 3.5

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

Artikel 4. Prijs(verhoging)

 

Lid 4.1

Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de groothandel en detailhandel geleverde producten; derhalve aan afnemers, gelden als basis de prijzen, zoals deze op het tijdstip van levering op de internetsite van Banketbakkerij Horizon voor de betreffende categorie van afnemers zijn vastgesteld.

 

Lid 4.2

Indien de leverancier met de afnemer specifiek een bepaalde prijs overeenkomt, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs. Indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Lid 4.3

Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen gelden de op de communicatiemiddelen van Banketbakkerij Horizon vermelde prijzen voor levering binnen Nederland, derhalve het met de afnemer overeengekomen afleveradres, exclusief verzendkosten en inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen, doch exclusief BTW en statiegeld en voor zover van toepassing exclusief de vergoeding behandeling retouremballage (VBR).

 

Artikel 5. Bijzondere verplichtingen van de afnemer

 

Lid 5.1

De afnemer is verplicht alle door de leverancier in het verkeer gebrachte zaken uitsluitend te verhandelen in de originele en van de leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.

 

Lid 5.2

Banketbakkerij Horizon BV staat uitdrukkelijk niet toe dat de originele houdbaarheidsdatum van haar producten op enigerlei wijze gewijzigd wordt.

Indien blijkt dat de houdbaarheidsdatum gewijzigd is, wordt alle schade die hieruit voortvloeit zoals de kosten van een recall, de beschadiging van het imago van het Banketbakkerij Horizon BV merk, verhaald op de partij die de wijziging heeft aangebracht.

 

Lid 5.3

Het is de afnemer verplicht om aan zijn of haar afnemers voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage (VBR) in rekening te brengen, respectievelijk bij terug ontvangst te vergoeden als daarvoor in de prijslijst of prijscourant van de leverancier voor het betreffende product bedragen zijn vermeld.

 

Lid 5.4

Afnemer zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verschaffen van, indien noodzakelijk, toegang tot zijn gebouwen. Indien afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. De kosten van het inzetten van eigen personeel van de afnemer zijn altijd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor rekening van de afnemer.

 

Lid 5.5

De afnemer is slechts gerechtigd afbeeldingen van de producten van Banketbakkerij Horizon BV en de product- en merknamen van Banketbakkerij Horizon BV of de door haar gevoerde merken(in bijvoorbeeld reclamecampagnes) te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de aard en identiteit van het product en van de onderneming van Banketbakkerij Horizon BV.

 

Indien Banketbakkerij Horizon BV van oordeel is dat een bepaalde uitleg terzake van het product door de afnemer afbreuk doet aan de goede naam en/of identiteit van het product en/of haar onderneming, dan is de afnemer gehouden de betreffende uiting op eerste verzoek van Banketbakkerij Horizon BV te staken en gestaakt te houden.

 

Artikel 6. Levering en vervoer

 

Lid 6.1

Door de leverancier opgegeven of met de afnemer overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering. Levertijden worden in ieder geval automatisch verlengd met de periode gedurende welke zich voor de leverancier overmacht (ex. art. 13)voordoet. De leverancier zal de afnemer in het voorkomende geval hiervan op de hoogte stellen.

 

Lid 6.2

Overschrijding van levertijden geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of op niet nakoming door hem van enige uit overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting(en). De afnemer is eerst gerechtigd met in achtneming van hetgeen in Lid 1 is vermeld, de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier de te leveren zaken niet binnen een door de afnemer na bovenbedoelde overschrijding aangezegde redelijke termijn van minimaal 30 dagen alsnog geleverd heeft.

 

Lid 6.3

De leveringen geschieden “franco huis” tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor spoedbestellingen en bestellingen die niet tijdig ontvangen zijn kunnen andere tarieven berekend worden. Wanneer er als leveringsconditie een van de "incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.

 

Lid 6.4

De leverancier zal in de gevallen waarin zij zelf voor vervoer van zaken zorgdraagt, dit vervoer naar eigen inzicht inrichten. Onder vervoer is niet begrepen het vervoer of verplaatsing van de zaken op het terrein of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer.

 

Lid 6.5

Door de leverancier te leveren zaken gelden indien niet anders overeengekomen als geleverd, zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer het magazijn van de leverancier of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.

 

 

 

Lid 6.6

De afnemer is verplicht de leverancier of diens vervoerder(s) op alle werktijden tussen 06.00 en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen de zaken aan zijn adres af te leveren en retouremballage mee te nemen, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen de afnemer en de leverancier.

 

De afnemer is verplicht al het mogelijke te doen om wachttijden voor de leverancier of diens vervoerder(s) te voorkomen, althans zoveel mogelijk te beperken. Bij het lossen en het in ontvangst nemen van goederen en het laden van emballage van de leverancier zal de afnemer, om niet, hulpverlenen.

Mechanische hulpmiddelen, zoals vorkheftrucks en de nodige mankracht, zullen door de afnemer voor eigen rekening en risico kosteloos ter beschikking worden gesteld.

 

Lid 6.7

De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem, met in achtneming van het voorgaande Lid, worden bezorgd danwel op het moment deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico voor de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Lid 6.8

Het is de leverancier toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelte worden geleverd, is de leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Lid 6.9

Leverancier is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.

 

Artikel 7. Risico-overgang

 

Lid 7.1

Wanneer het vervoer door de leverancier of door haar ingeschakelde derden plaatsvindt gaat het risico voor de geleverde zaken op de afnemer over vanaf het moment waarop de zaken voor de eerste maal op het afgesproken tijdstip en de overeengekomen plaats zijn aangeboden.

 

Lid 7.2

Wanneer de afnemer zorgdraagt voor het vervoer, gaat het risico op de afnemer over op het moment van een levering, hetgeen betekent, dat inlading, verzending of vervoer en lossing geschieden voor rekening en risico van de afnemer ook indien deze handelingen plaatsvinden op het terrein van Banketbakkerij Horizon BV of op het terrein van door Banketbakkerij Horizon BV in geschakelde derden.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

Lid 8.1

De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten  is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de afnemer van een/andere koopovereenkomst(en).

 

Lid 8.2

Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens Lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

Lid 8.3

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij, reeds nu voor alsdan, de pandrechten voor als bedoelt in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in Lid 1 van dit artikel genoemde, die de leverancier uit welk hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben. De in dit Lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door de leverancier geleverde zaken welke door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor de leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 

 

Lid 8.4

Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in Lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

Lid 8.5

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is de afnemer verplicht de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Lid 8.6

De afnemer verplicht zich:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven op eerste verzoek;
 • alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de leverancier of de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
 • de vorderingen die de afnemer krijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan Banketbakkerij Horizon BV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van de leverancier;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 9. Eigendom emballage

 

Lid 9.1

De emballage blijft steeds eigendom van de leverancier. De afnemer is nimmer gerechtigd de emballage aan derden over te dragen, noch is hij gerechtigd deze zelf voor andere doeleinden te gebruiken, dan waarvoor zij is bestemd.

 

Lid 9.2

De emballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk en in goede staat (indien van toepassing tevens volgens geldende normering of afspraken) aan de leverancier te worden geretourneerd.

 

Artikel 10. Statiegeld emballage

 

Lid 10.1

Voor de emballage wordt slechts statiegeld geheven en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) uitgekeerd, voor zover dit op de internetsite van Banketbakkerij Horizon of prijslijst van de leverancier is vermeld.

 

Lid 10.2

In afwijking van het bepaalde als in het vorige artikel Lid is de leverancier evenwel ten alle tijden gerechtigd om terzake van niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarvoor geen statiegeld is geheven, alsnog de kosten in rekening te brengen.

 

Lid 10.3

Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding van de reële waarde van de emballage.

 

Artikel 11. Vergoeding retouremballage

 

Lid 11.1

Bij het retourneren van de emballage dient de afnemer ervoor te zorgen dat de materialen naar kleur, formaat en vorm gesorteerd zijn.

De emballage dient naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd te zijn.

Indien niet aan het bepaalde is voldaan, is Banketbakkerij Horizon BV, zonder dat de afnemer op enige wijze in gebreke hoeft te worden gesteld, niet gehouden om de afnemer over de betreffende emballagezending VBR te betalen.

 

Lid 11.2

Losse materialen of materialen in een andere verpakking dan kratten van de leverancier, worden door de leverancier niet terug genomen.

Lid 11.3

De leverancier is niet gehouden tot vergoeding van het geheven statiegeld, wanneer de emballage beschadigd is. Onder beschadiging wordt hier mede begrepen wanneer  de dop of deksel op de emballage ontbreekt, dit laatste voor zover het hersluitbare flessen/ emmers betreft.

 

Lid 11.4

Facturering c.q. creditering terzake van lege retouremballage en de vergoeding behandeling retouremballage (VBR) vindt plaats na in ontvangst name en controle  van de retouremballage door de leverancier.

 

Lid 11.5

Bij de facturering c.q. creditering wordt in beginsel uitgegaan van de hoeveelheid retouremballage die op de door de afnemer en vervoerder ondertekende afleveringsbon staat vermeld. Deze opgave is voor de leverancier echter niet bindend. Voor zover de feitelijke hoeveelheid retouremballage afwijkt na bindende constatering door de leverancier van die welke op de afleveringsbon vermeld staat, zal slechts facturering c.q. creditering plaatsvinden voor de feitelijke hoeveelheid retouremballage.

 

Lid 11.6

Indien de afnemer een van de in de voorgaande leden opgenomen verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hier uit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 

Artikel 12. Afname/Keuring

 

Lid 12.1

De afnemer dient de hem aangeboden zaken onverwijld na levering te keuren en/of te beproeven.

 

Lid 12.2

De afnemer is gehouden tot afname van alle zaken op het moment waarop hem door de leverancier wordt medegedeeld dat die zaken ter zijne beschikking staan of, bij gebreken van die mededeling, op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.

 

Lid 12.3

De leverancier heeft jegens de afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering of vertraging in de keuring of afname.

 

Atikel 13. Overmacht

 

Lid 13.1

De leverancier is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil of invloedsfeer gelegen, daaronder in ieder geval begrepen vertraagde, niet volledige of niet verstrekking aan de leverancier van bij derden bestelde zaken of diensten, afkeuring of tekort van bij derden bestelden zaken waaronder begrepen grondstoffen en verpakkingsmaterialen, of afkeuring van aan de afnemer te leveren zaken, een excessieve tijdelijke vraag naar de te leveren zaken danwel een gebrek aan aanbod hiervan, bedrijfsblokkades, stakingen, prik en of stiptheidacties en uitsluitingen, ziekte van werknemers, ongevallen, bedrijfs- en transportstoringen en import- en exportbelemmeringen van welke aard dan ook.

 

Lid 13.2

In geval van overmacht aan de zijde van de leverancier worden haar verplichtingen opgeschort.

 

Lid 13.3

De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Lid 13.4

Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel de leverancier als de afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

 

Lid 13.5

Wanneer de leverancier als gevolg van overmacht verhinderd is om aan zijn verplichtingen jegens alle afnemers te voldoen of ter nakoming daarvan als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk bemoeilijkt is, kan de leverancier zich jegens iedere afnemer afzonderlijk op overmacht beroepen.

 

Lid 13.6

Indien de leverancier bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden aan deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel een zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Garantie en reclames

 

Lid 14.1

De leverancier staat in voor de kwaliteit van de geleverde zaken in voege als hieronder bepaald.

 

Lid 14.2

De leverancier garandeert de voor ieder der geleverde producten kenmerkende eigenschappen tenminste tot de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum.

 

Lid 14.3

Voor zaken of onderdelen van zaken die de leverancier van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van de leverancier jegens de afnemer, nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens de leverancier. De leverancier zal terzake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derden aan de afnemer overdraagt.

 

Lid 14.4

“De afnemer dient de geleverde zaken direct na de levering te inspecteren en dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen en tekortkomingen van specifieken, hoeveelheid, maat of gewicht, alsmede de houdbaarheidsdatum te reclameren binnen 24 uur na levering via telefoonnummer 0031 (0) 26-3629330 of info@bbhorizon.nl , bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de leverancier vervalt.”

 

Lid 14.5

Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verval van iedere aanspraak jegens de leverancier, schriftelijk plaats te vinden binnen 8 dagen na het blijken hiervan doch in ieder geval binnen één maand na levering.

 

Lid 14.6

Fouten of (on)nauwkeurigheden in op de verpakking aangebrachte aanduidingen, als bedoelt in de "bar-code-regeling" van de European Article Numbering Association (E.A.N.), leiden nimmer tot aansprakelijkheid van de leverancier tenzij de leverancier de voorschriften van E.A.N. niet heeft opgevolgd.

 

Lid 14.7

Reclames voor geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in uiterlijk of kwaliteit van de geleverde zaken zijn niet ontvankelijk. Reclames die betrekking hebben op gebruikte, geschonden of qua productie, levertijd of inontvangstname niet meer te identificeren (gedeelten van) geleverde zaken zijn evenmin ontvankelijk.

 

 

 

 

Lid 14.8

Ieder recht op garantie vervalt indien:

 1. de door de leverancier verstrekte aanwijzingen of adviezen voor ondermeer opslag en behandeling van de zaken, niet exact zijn opgevolgd;
 2. indien de zaken waarop de klacht betrekking heeft door de afnemer niet ter beschikking van de leverancier worden gehouden;
 3. de afnemer enige uit onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens de leverancier, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

 

Lid 14.9

In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame binnen de garantieperiode zal de leverancier hetzij kosteloos herleveren, hetzij de afnemer geheel of gedeeltelijk voor de ondeugdelijke zaken crediteren, één en ander naar keuze van de leverancier. Op herlevering zijn deze voorwaarden van toepassing.

 

Lid 14.10

Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de leverancier worden geretourneerd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Lid 15.1

De aansprakelijkheid van de leverancier in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

 

Lid 15.2

In alle gevallen waarin de leverancier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de winstmarge van de afnemer zoals die gebruikelijk is in die schakel van de bedrijfskolom, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van de leverancier, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Behoudens opzet van de leverancier zelf is aansprakelijkheid van de leverancier voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade echter te allen tijde uitgesloten.

 

Lid 15.3

Iedere vordering jegens de leverancier, behalve die welke door de leverancier is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Behoudens het geval dat binnen deze termijn van 12 maanden door de afnemer een gerechtelijke procedure ter voldoening van deze vordering is ingesteld.

 

Lid 15.4

De werknemers van de leverancier of door de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij deze overeenkomst partij.

 

Lid 15.5

De afnemer zal de leverancier, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door de leverancier van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer jegens de leverancier bezit.

 

Artikel 16. Gevaar, verpakking

 

Lid 16.1

Indien het de afnemer blijkt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14, dat de door de leverancier geleverde zaken een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen, dieren of het milieu, dient hij dit per omgaande, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de leverancier te berichten.

 

Lid 16.2

Indien het de afnemer blijkt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14, dat de zaken onjuist zijn verpakt of geëtiketteerd dient de afnemer de leverancier onverwijld hiervan in kennis te stellen.

Artikel 17. Betalingen en zekerheid

 

Lid 17.1

Tenzij leverancier en afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de  facturen van leverancier (zonder dat enige korting of compensatie mogelijk is) binnen 6 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïncasseerd en afnemer dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op zijn rekening aanwezig is voor de directe incasso van de openstaande factur(en) in deze termijn. Alle afnemers dienen derhalve een ondertekend machtigingsformulier voor incasso te hebben ingevuld bij het plaatsen van een order.
 

Lid 17.2

Eventuele bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan de leverancier zijn voldaan.

 

Lid 17.3

De leverancier is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op en/of haar schulden aan de afnemer te verrekenen met hetgeen de afnemer verschuldigd is aan, of te vorderen heeft van, de leverancier of aan haar gelieerde bedrijven.

 

Lid 17.4

Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de afnemer met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van de leverancier op de afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij aan de leverancier een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand waarover het verzuim voortduurt.

 

Lid 17.5

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met inning van enige vordering op de afnemer komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde te bedragen.

 

Artikel 18. Ontbinding/beëindiging

 

Lid 18.1

Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Lid 18.2

De vorderingen van de leverancier op de afnemer zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden ter kennis komen die de leverancier goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
 • indien de leverancier de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is
 • in de genoemde gevallen is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

 

Lid 18.3

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

 

De leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werkingtreden. De leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld danwel de gewijzigde voorwaarden niet aan de wederpartij zijn toegezonden, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 20. Monsters, Modellen en Voorbeelden

 

Indien door de leverancier een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of te zijn verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het vertoond of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 21. Wijzigingen in de te leveren zaken

 

Lid 21.1

De leverancier is bevoegd (vervangende) zaken te leveren die op onder meer de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: omvang en inhoud van het product, wijze van verpakking, samenstelling van het product en gebruikte ingrediënten.

Indien de leverancier van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De afnemer heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en heeft alsdan uitsluitend vergoeding op restitutie van (dat deel van) de koopprijs dat reeds is voldaan.”

 

Lid 21.2

Wijzigingen in orders kunnen eerst na overleg met de leverancier doorgevoerd worden op voorwaarde dat  minimaal een termijn van 24 uur vóór levering in acht genomen wordt.

Indien binnen 24 uur vóór levering een wijziging doorgegeven wordt, zal leverancier niet gehouden zijn deze door te voeren.

 

Artikel 22. Rechts- en Forumkeuze

 

Lid 22.1

Alle geschillen in gevolg of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de leverancier aan een andere, overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

 

Lid 22.2

Op alle verbintenissen tussen leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens koopverdrag worden uitgesloten.